Neden Demirağ OSB ?

DEMİRAĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE YAPILACAK YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI

Bölgesel Teşvik Uygulamaları: EK-2B’de iller itibarıyla karşılarında numaraları belirtilen sektörler, EK-2A’da ilin bulunduğu bölgedeki şartları sağlamaları halinde aşağıdaki desteklerden yararlandırılabilirler.

1) Gümrük Vergisi Muafiyeti: Beşyüzbin Türk Lirası olan asgarî sabit yatırım tutarının üzerindeki tüm yatırımlar, 4.bölgede gümrük vergisinden muaftır. Bu teşvik Yatırım Teşvik Belgesi alındıktan sonra başlar ve Yatırım Teşvik Belgesinin süresi kadar geçerlidir.

2) Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası: Beşyüzbin Türk Lirası olan asgarî sabit yatırım tutarının üzerindeki tüm yatırımlar, 4.bölgede katma değer vergisi (KDV) istisnasından yararlanırlar. Bu teşvik Yatırım Teşvik Belgesi alındıktan sonra başlar ve Yatırım Teşvik Belgesinin süresi kadar geçerlidir.

3) Vergi indirimi: Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar, düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında 4. bölgede yatırımın OSB’de olması durumunda % 40 oranında indirimli olarak uygulanır.

4) Sigorta primi işveren hissesi desteği: Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlardan, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla; istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında 4. bölgede yatırımın OSB’de olması durumunda 7 yıl süreyle Bakanlık bütçesinden karşılanır.

5) Yatırım yeri tahsisi: 01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yaymlanan 18.06.2017 tarih ve 7033 sayılı kanun değişikliği ile 4562 sayılı OSB Kanununa ek 3. madde eklenerek “OSB’lerde bulunan parsellerin gerçek veya tüzel kişilere kısmen veya tamamen bedelsiz tahsisine dair Yönetmelik” 09.02.2018 tarih ve 30327 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 01.11.2018 tarih ve 300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yayımlandığı 02.11.2018 tarihinden itibaren İlimizde % 60 indirimli olarak arsa tahsisi yapılmaktadır. Şuan da 6,00-TL/M2 geçici arsa bedeli alınmaktadır.

6) Faiz Desteği: Talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile AR-GE ve çevre yatırımları kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının; 4 üncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde dört puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde bir puanı, Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.

NOT: BÖLGEMİZDE YATIRIM YAPACAK YATIRIMCILAR YUKARIDA ÖZETLENEN 19.06.2012 TARİH VE 28328 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN BAKANLAR KURULU KARARLARINDAN YARARLANIRLAR.

  • Ayrıca;
  • Yapı Denetim Hizmet Bedeli Desteği (Bölge içerisindeki tüm yapılar için %50 indirimli)
  • Nakliye Avantajı ( Bölge içerisine kurulacak olan lojistik merkezinin sağlayacağı avantajlar )
  • TÜBİTAK teknolojik ürün destekleri (TEYDEB-1501-1505-1507)
  • Proje Destekleri ( Kalkınma Ajansları destekleri )
  • İstihdam Teşvikleri (İŞKUR ve KOSGEB vb. kurumlardan işbaşı eğitim programı ve meslek edindirme destekleri)
  • KDV İadesi: Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler Asgari Kapasite veya Yatırım Tutarı
Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5'te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) 500 Bin TL
Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) 500 Bin TL
Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6'da belirtilen yatırım konuları hariç) 1 Milyon TL
Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8'de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç) Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon TL Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 milyon TL
Giyim eşyası imalatı 1 milyon TL'nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları
Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı 1 Milyon TL
Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 10 Milyon TL
Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç) 1 Milyon TL
Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi 1 Milyon TL
Metal eşya 1 Milyon TL
Makine ve teçhizat imalatı 500 Bin TL
Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 500 Bin TL
Elektrikli makine ve cihazları imalatı 1 Milyon TL
Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 500 Bin TL
Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı 500 Bin TL
Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi Ana Sanayi 50 Milyon TL, Yan Sanayi 1 Milyon TL
Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç), müzik aletleri imalatı, spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı 1 Milyon TL
Oteller 3 yıldız ve üzeri
Öğrenci yurtları 100 öğrenci
Soğuk hava deposu hizmetleri 500 metrekare
Lisanslı depoculuk 500 Bin TL
Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) 500 Bin TL
Hastane yatırımı, huzurevi Hastane: 500 Bin TL Huzurevi: 100 kişi
Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil 500 Bin TL
Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 500 Bin TL
Kömür gazı üretimi (sentez gazı) 50 Milyon TL
Seracılık 10 dekar

KURUMSAL BİLGİLER